top of page

Juridiskā biroja jaunumi


Juridiski pakalpojumi arodbiedrības biedriem

Par juridiskā biroja darbu

2016.gada 1.kvartāls

1.Katru piektdienu arodbiedrības juridiskais birojs bez maksas konsultē arodbiedrības biedrus jautājumos, kas saistīti ar darba, ģimenes, īpašuma, saistību un mantojuma tiesībām. Nepieciešamības gadījumā tiek sniegtas konsultācijas arī jautājumos, kas saistīti ar Administratīvo likumu.

Ņemot vērā to, ka ne vienmēr cilvēkam ir iespēja ierasties uz konsultāciju darba laikā, bet viņa jautājums ir steidzams un nozīmīgs, pēc konsultācijas iespējams vērsties jebkurā nedēļas dienā, dažreiz arī brīvdienās.

Komunikācija notiek vai nu pa telefonu vai elektronisko pastu.

Tomēr tās nav vienkārši konsultācijas – vairākumā gadījumos tiek sniegta konkrēta praktiska palīdzība jautājumu risināšanā: tiek sastādītas un iesniegtas civilprasības tiesās, rakstīti iesniegumi. Juristi piedalās tiesas sēdēs vai nu kā arodbiedrības pārstāvji, vai pušu pilnvarotās personas. Nereti arodbiedrības juristi darba strīdos var pārstāvēt kā arodbiedrību, tā darbinieku vienlaicīgi.

Var droši apgalvot, ka 90% lietas, kurās piedalās mūsu arodbiedrības juristi, tiek uzvarētas. To apliecina mūsu statistikas dati!

Kā konkrētu un spilgtu piemēru arodbiedrības uzvarai tiesā var minēt tiesas spriedumu pedagoģiskās akadēmijas prorektores Māras Marnauzas darba strīdā ar savu darba devēju (RPIVA). Ņemot vērā to, ka šī lieta tika publiskota televīzijā, presē un internetā un nosaukti konkrēti procesa dalībnieki.

Darba devējs – pedagoģiskā akadēmija atstādināja, vēlāk arī atbrīvoja no darba zinātņu prorektori Māru Marnauzu.

Lai aizsargātu savas tiesības, Māra Marnauza izstājās no nozares arodbiedrības - Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) un iestājās mūsu arodbiedrībā.

Strīda priekšmets bija astoņu doktorantu doktora disertāciju noformēšanas prasības.

Akadēmiju pārstāvēja uzreiz divi zvērināti advokāti. Interesanti, ka arī LIZDA neatpalika – tā noalgoja zvērinātu advokātu, kurš aktīvi aizsargāja darba devēja intereses pret savu darbinieku. Citiem vārdiem sakot: arodbiedrība uzstājas tiesā pret savu biedru.

Tiesas process aizsākās 2014.gadā, bet beidzās otrās instances (apgabaltiesas) stadijā 2016.gadā.

Rezultātā tiesa nolēma: izmaksāt Mārai Marnauzai naudas kompensāciju 43000 eiro apmērā par diviem nelikumīgas atlaišanas gadiem no zinātņu prorektores amata!

Darba devējs neapstrīdēja šo apgabaltiesas spriedumu senātā un tas stājās likumīgā spēkā.

2. 2015.gadā arodbiedrībā iestājās septiņi Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) vadošie darbinieki.

Tie ir: juridiskās nodaļas priekšnieks, viņa vietnieks, galvenais ekonomists un finanšu nodaļas priekšnieks, personāla nodaļas vadītājs, darba aizsardzības nodaļas vadītājs un visa NMP dienesta vadītāja vietnieks.

2016.gada janvārī NMP vadītājs vērsās arodbiedrībā ar lūgumu piekrist Darba līguma laušanai ar septiņiem augstākminētajiem darbiniekiem – arodbiedrības biedriem.

Arodbiedrības juridiskā komisija izanalizēja darbinieku darba līgumus un darba devēja iesniegtos dokumentus un neatrada tiesisku pamatu dot piekrišanu viņu atbrīvošanai.

Šobrīd darbinieki paliek savās darba vietās un nav bijis mēģinājums atlaist viņus tiesas ceļā.

Biroja vadītājs Vladimirs Istočniks


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page